Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten en bedrijven aanbiedt;
 2. De contractant:
  - De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  - De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand. De contractant verstrekt een opdracht op de website van ArteelGifts.com om een of meerdere producten van ArteelGifts.com te laten produceren of verzenden.
 4. Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat contractant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de contractant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de contractant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: Kalenderdag;
 8. Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de contractant of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Arteel Y. bvba
handelend onder de naam: ArteelGifts.com

Vestigings- & bezoekadres:
Brusselsesteenweg 59, 3020 Herent - België

Telefoonnummer: +32 16 499 960
Faxnummer: +32 16 525 289
E-mailadres: support@arteelgifts.com

Bereikbaarheid:
Op werkdagen: van maandag tot vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur

Ondernemingsnummer: BE 0448.941.734
Rechtspersonenregister Leuven

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Let op: Sommige producten van ArteelGifts.com zijn gepersonaliseerd en kunnen daarom niet geretourneerd worden.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en contractant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de contractant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de contractant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de contractant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de contractant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de contractant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de contractant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de contractant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de contractant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  - de prijs inclusief belastingen;
  - de eventuele kosten van aflevering;
  - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  - de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  - de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  - de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  - indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de contractant te raadplegen is;
  - de wijze waarop de contractant voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  - de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; en
  - de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
 4. De ondernemer doet haar best om de informatie op ArteelGifts.com tijdig aan te passen. Het is evenwel niet mogelijk om alle fouten uit te sluiten. Er kunnen onjuistheden of typfouten in de informatie en andere gegevens op de site voorkomen. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie die de contractant vindt, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Aanpassingen aan de inhoud worden regelmatig doorgevoerd zonder u hiervan expliciet op de hoogte te brengen. De ondernemer poogt naar best vermogen correcte productinformatie te verschaffen en de kleuren van de producten accuraat weer te geven. Gewichten, afmetingen en volumes van de producten blijven echter benaderingen en er wordt niet gegarandeerd dat ieder scherm een kleur identiek weergeeft, of dat de kleur, bij ontvangst van een product niet kan afwijken. De ondernemer zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het gebruik van deze Site, inclusief, zonder beperking, de inhoud en eventuele fouten.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de contractant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de contractant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de contractant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de contractant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de contractant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. ArteelGifts.com verkoopt geen cadeaus aan minderjarigen.
 6. Annulatie door de ondernemer van de verkoopsovereenkomst is steeds mogelijk, zonder vooraf te verwittigen.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de contractant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de contractant.
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de contractant de ondernemer via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 3. Tijdens deze termijn zal de contractant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Let op: sommige producten van ArteelGifts.com worden tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de contractant of zijn duidelijk persoonlijk van aard. Hierdoor is het niet mogelijk om uw bestelling te retourneren. Ook goederen die snel kunnen bederven of verouderen, die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de contractant de verzegeling heeft verbroken worden niet teruggenomen en de contractant kan zich daarvoor niet beroepen op het verzakingsbeding. Als de bestelling niet goed uitgevoerd is, verneemt de ondernemer dat graag.

Artikel 7 - Eigendomsrechten

 1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door ArteelGifts.com geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. ArteelGifts.com garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door ArteelGifts.com geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.
 3. In afwijking van artikel 1583 BW, blijft de ondernemer eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de prijs en eventuele nalatigheidsintresten of schadevergoedingen.

Artikel 8 - De prijs

 1. Alle prijzen worden vermeld op ArteelGifts.com en zijn inclusief BTW voor leveringen binnen de EU en exclusief verzendkosten. Is de prijs verkeerd of worden de verzendkosten verkeerdelijk voorgesteld, dan zal de contractant zo snel mogelijk worden geïnformeerd. De contractant kan in voormeld geval kosteloos de bestelling annuleren.
 2. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 9 - Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de contractant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 10 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de contractant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Producten en diensten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de ArteelGifts.com de levering toestaat. Postbusadressen en militaire APO adressen worden niet aanvaard. Zaterdaglevering is enkel mogelijk in België en Frankrijk.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. In het geval dat ArteelGifts.com een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de contractant hiervan uiterlijk een maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De contractant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de contractant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de contractant bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. ArteelGifts.com is niet aansprakelijk te stellen voor drukfouten op haar producten, welke al dan niet juist of foutief zijn ingegeven door de contractant. Ditzelfde geldt voor alle door de contractant opgegeven adres- en aflevergegevens en overige gegevens.

Artikel 11 - Betaling

 1. Voorzover niet later is overeengekomen, dienen de door de contractant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. Indien contractant niet binnen de overeengekomen 14 dagen tot betaling overgaat, wordt het saldo achtereenvolgens verhoogd met € 2,50 herinneringskosten, € 5,00 aanmaningskosten en € 7,50 sommatiekosten.
 3. Daarnaast is contractant, indien de betaling van een factuur niet binnen 14 dagen na factuurdatum is ontvangen, daarover een rente verschuldigd conform de wettelijke rente, geldend gedurende de tijd dat de consument in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden.
 4. Indien ArteelGifts.com in geval van wanbetaling door de contractant tot (buiten)gerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de contractant.
 5. Bij de verkoop van producten aan contractanten mag in de algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de contractant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 6. De contractant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 7. In het geval van terugstorten, gebeurt dit via de betaalmethode die de contractant gekozen heeft.

Artikel 12 - Vrijwaringen

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de contractant de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de contractant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de contractant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de ondernemer en de contractant worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbanken te Leuven.

Artikel 14 - Verantwoordelijkheid van de contractant

 1. De contractant komt overeen om in de persoonlijke teksten op de houder of verpakking geen teksten van racistische, seksuele of discriminerende aard of teksten die anderzijds in strijd zijn met de wet of goede zeden te laten drukken. Voor ArteelGifts.com is het niet mogelijk om de ArteelGifts.com producten te controleren op naleving van deze bepaling.
 2. De contractant is verantwoordelijk om de gegevens die hij aan ArteelGifts.com doorgeeft grondig te controleren op juistheid en compleetheid. Op ArteelGifts.com rust geen enkele verantwoordelijkheid om deze gegevens te controleren op juistheid of compleetheid.
 3. De contractant zal ArteelGifts.com vrijwaren van alle kosten en schade die voortvloeien uit het feit dat de contractant in strijd met Artikel 15.1 en 15.2 handelt.

Artikel 15 - Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt ArteelGifts.com zich de rechten en bevoegdheden voor die ArteelGifts.com toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de ArteelGifts.com tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, teksten, audio opnames, producten en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van ArteelGifts.com, ongeacht of deze aan de contractant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Alle door ArteelGifts.com eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, teksten, audio opnames, (elektronische) bestanden, andere materialen en andere producten, zijn uitsluitend bestemd om door de contractant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ArteelGifts.com worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. ArteelGifts.com behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Alles op de website is eigendom van ArteelGifts.com en mag niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden, zonder schriftelijke toestemming van ArteelGifts.com.

Artikel 16 - Beperking van de aansprakelijkheid

 1. Gebruik van de site ArteelGifts.com: de ondernemer is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de website, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken die zouden kunnen ontstaan door het gebruik ervan (inclusief maar niet beperkt tot 'verlies van winst').
 2. Wettelijke garantie:
 3. Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Gedurende de voormelde periode verbindt de ondernemer zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. De ondernemer behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de contractant.
 4. Garantievoorwaarden: Om een beroep te doen op een garantie, moet de klant het aankoopbewijs of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Uitsluitingen: De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur (bijvoorbeeld batterijen, slijtageartikelen of artikelen met een kortere vervaldatum) of in geval van tussenkomst door een niet door de ondernemer aangewezen derde.
 5. Gebruik van de goederen: de ondernemer is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de contractant of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen.
 6. Levering en andere uitsluitingen: de ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van om het even welke termijn, aangezien alle termijnen louter indicatief zijn zonder enige verplichting in hoofde van de ondernemer, noch voor enige andere schade die zij zou veroorzaken door haar fout of haar nalatigheid, zelfs in geval van zware fout. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door één van de partijen op het moment van het sluiten van de verkoopsovereenkomst is uitgesloten van vergoeding.
 7. De volledige aansprakelijkheid van de ondernemer zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

Artikel 17 - Privacybeleid en cookies

 1. De ondernemer respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die verschaft wordt, vertrouwelijk wordt behandeld. Als een bestelling geplaatst wordt, heeft de ondernemer naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens van de contractant nodig om de bestelling uit te voeren, van het verloop daarvan op de hoogte te houden en om een nieuwsbrief te versturen. Voor het overige zal de ondernemer deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming van de contractant. De ondernemer zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Al de persoonlijke gegevens van de contractanten worden beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de internetbrowser worden opgeslagen op de computer. De ondernemer gebruikt cookies om bezoekers te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen de ondernemer in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van zijn diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van bezoekers. de cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. De browser kan zo ingesteld worden, dat tijdens het winkelen bij AteelGifts.com geen cookies ontvangen worden.

Artikel 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. De ondernemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
 2. Door het gebruik van de website van de ondernemer of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de contractant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

Artikel 19 - Slot

  Deze overeenkomst vervangt iedere vroegere overeenkomst met de contractant.

Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 12 oktober 2016.

Download deze Algemene Voorwaarden hier